Thông tin cá nhân của khách hàng trên Giải Trí Vũ Minh được chúng tôi đảm bảo tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Giải Trí Vũ Minh. Việc thu thập và sử dụng thông tin của các bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của các bạn đó, trừ khi pháp luật có quy định khác. Chúng tôi xin cam kết:

Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của khách hàng khi chưa được sự cho phép hoặc đồng ý của khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp máy chủ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Giải Trí Vũ Minh sẽ có trách nhiệm thông báo sự việc cho cơ quan chức năng điều tra để xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng.